Hot Novelette Novel

1
Purple cloud floating|2400
2
Westerly Chang'an|7612
3
Jianda's dream|9857
4
My name is Ren xiansen|19795
5
Shiro pengcuo|461
6
A neighbor who stole flowers|3619
7
King cover orange cat|682
8
Rao Zhen Hua Zhongren|901
9
Wu Ziming|631
10
Hua Huanan|1313