Hot Bizarre Novel

1
Shimaru Lang|5266
2
Late bird|4646
3
Zhaoyueming|3442
4
I'm a fake author|2431
5
E Translation|3629
6
Dye dream horizon|4637
7
Eight Precepts move every heart|4664
8
Pingyang Jiutian|771
9
Wang Shaofeng|922
10
Moon falling whale|8124